Inhoudsopgave:
Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4 : Prijzen en betalingen
Artikel 5 : Levering
Artikel 6 : Wederverkopers
Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 : Aansprakelijkheid
Artikel 9 : Intellectuele eigendom
Artikel 10 : Overmacht
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Algemene Voorwaarden Van Petegem Scenery

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Op alle handelsactiviteiten van Van Petegem Scenery zijn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing;
2. Een klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard op het moment dat tussen partijen een overeenkomst is gesloten;
3. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet blijken te voorzien heeft enkel Van Petegem Scenery beslissingsbevoegdheid.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Van Petegem Scenery,
Willem Lodewijkstrjitte 70,
9288 BM Kootsertille, Nederland;
E-mailadres: geke@vanpetegemscenery.com;
KvK-nummer: 66320038;
Bankgegevens: NL58 KNAB 0255 3832 t.a.v. Van Petegem Scenery.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand:
– op het moment dat Van Petegem Scenery een E-mail met daarin een order heeft ontvangen. De elektronische bestanden van Van Petegem Scenery gelden daarbij als uitgangspunt voor bewijs;
– dan wel wanneer een klant in persoon tegenover Van Petegem Scenery heeft aangegeven een of meerdere producten te willen kopen en Van Petegem Scenery kenbaar heeft gemaakt de betreffende producten te willen leveren;
2. Levering van producten door Van Petegem Scenery geschiedt eerst dan wanneer de volledig verschuldigde kostprijs zal zijn ontvangen. Indien de betaling na het verstrijken van 5 werkdagen na de bestelling nog niet ontvangen is, heeft Van Petegem Scenery het recht om de bestelling te annuleren. Hierover wordt de potentiële klant geïnformeerd. Mochten annulering en betaling elkaar hebben gekruist, dan wordt het betreffende bedrag gerestitueerd.
3. In voorkomende gevallen heeft Van Petegem Scenery het recht een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling door Van Petegem Scenery wordt geweigerd, wordt dit zonder opgaaf van reden aan de klant medegedeeld en de eventueel als onverschuldigd aan te merken betaling binnen maximaal één maand teruggestort. Indien aan de levering bepaalde voorwaarden worden gekoppeld zal dat niet geschieden dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met en schriftelijk instemming is verkregen van de klant.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 4: Prijzen en betalingen
1. De door Van Petegem Scenery gehanteerde prijzen zijn prijzen in euro’s (€) inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten.
2. Van Petegem Scenery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van haar producten te wijzigen. Mocht hiervan sprake zijn na plaatsing van de bestelling door de klant en voor betaling van de volledig verschuldigde kostprijs, dan zal Van Petegem Scenery zich in verbinding stellen met de klant, die het recht heeft op basis van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na mededeling daarvan door Van Petegem Scenery. Van Petegem Scenery zal een eventueel onverschuldigde betaling binnen maximaal één maand terugstorten.
3. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van Petegem Scenery verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is niet gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Van Petegem Scenery echter hogere kosten voor incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang deze op de website vermeld staan, dan wel de duur van een beurs betreffen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 5: Levering
1. Van Petegem Scenery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de levering van producten.
2. Van Petegem Scenery zal leveren en indien van toepassing naleveren op het door de klant aangegeven adres.
3. Van Petegem Scenery zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch in principe binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. De verzendkosten van een levering zijn voor rekening van de klant, worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzendkosten van een nalevering zijn voor rekening van Van Petegem Scenery. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan in principe binnen één maand nadat hij de geaccepteerde bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Van Petegem Scenery zal indien van toepassing de betaling binnen maximaal één maand terugstorten.
4. Indien er naar Nederlands recht sprake is van een consumentenkoop (7:5 ev BW), heeft de klant het recht geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant in de macht is gesteld van de zaak.
5. Het terugzenden is volledig voor rekening en risico van de klant. In geval van een geschil over de terugzending zal de klant een schriftelijk bewijs moeten kunnen overleggen dat de terugzending tijdig is geschied. Kan een dergelijk bewijs niet worden overlegd door de klant dan wordt de terugzending niet binnen de daarvoor gestelde bedenktijd geacht te hebben plaatsgevonden. Het risico voor kwijtraken of beschadiging van de retourzending is geheel voor de klant.
6. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief eventuele accessoires, bijbehorende documentatie en in ongeschonden staat. Indien zaken door de klant zijn verbruikt of op enige wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding. De beoordeling van eventuele beschadiging is voorbehouden aan Van Petegem Scenery.
7. Nadat Van Petegem Scenery de retourzending heeft geaccordeerd, draagt Van Petegem Scenery er zorg voor dat de betaling binnen maximaal één maand aan de klant zal worden terugbetaald dan wel dat in overleg met de klant een nieuw vergelijkbaar product zal worden geleverd.
8. Voor leveringen naar het buitenland geldt geen consumentenbedenktijd. De bepalingen omtrent levering als in dit artikel bedoeld blijven echter onverlet van toepassing.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 6: Wederverkopers

1. Van Petegem Scenery maakt gebruik van wederverkopers in binnen- en buitenland.
2. Elke wederverkoper krijgt bij het begin van zijn wederverkoop van Van Petegem Scenery een unieke presentatiemogelijkheid uitsluitend bedoeld voor de presentatie van de producten van Van Petegem Scenery.
3. De wederverkoper die om wat voor reden ook stopt met de wederverkoop van producten van Van Petegem Scenery zal er zorg voor dragen dat de presentatiemogelijkheid als bedoeld onder art. 6:2 in goede staat aan Van Petegem Scenery wordt geretourneerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de wederverkoper.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat over van Van Petegem Scenery op de klant op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven adres worden aangeboden. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt of kan nemen, dan zijn de eventueel hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Van Petegem Scenery zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de klant tevreden te stellen. In geval van aansprakelijkheid van Van Petegem Scenery is deze steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid in de breedste zin des woords wordt door Van Petegem Scenery uitgesloten.
2. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Petegem Scenery.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 9: Intellectuele eigendom
Van Petegem Scenery behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het terrein van intellectuele eigendom nu en in de toekomst.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 10: Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Petegem Scenery ingeval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van een levering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
2. In geval van overmacht zal dit schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de klant worden medegedeeld.
3. In geval van overmacht is Van Petegem Scenery niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Petegem Scenery partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon- cq. werkplaats heeft.
2. Van Petegem Scenery heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Terug naar de inhoudsopgave