Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid / Overeenkomst
Artikel 4 : Persoonsgegevens
Artikel 5 : Aanbod
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
Artikel 7 : Verzendkosten
Artikel 8 : Levering
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 : Retour
Artikel 11 Intellectueel eigendom
Artikel 12 : Overmacht
Artikel 13 : Schadevergoeding
Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 : Definities
1.1 Van Petegem Scenery staat bij de Kamer van Koophandel Groningen ingeschreven als Eenmanszaak nummer 66320038.
1.2 Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Van Petegem Scenery een bestelling plaatst.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer
Van Petegem Scenery
Willem Lodewijkstrjitte 70 9288 BM Kootsertille, NL
E-mailadres: geke@vanpetegemscenery.com
KvK-nummer: 66320038
Banknaam: KNAB
NL58 KNAB 0255 3832 74 t.a.v. Van Petegem Scenery

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 3 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Van Petegem Scenery.com.
2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Van Petegem Scenery.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Van Petegem Scenery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 3.1 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Van Petegem Scenery komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Van Petegem Scenery gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 Van Petegem Scenery acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
• Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 5 : Aanbod
5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Van Petegem Scenery met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Van Petegem Scenery garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, foto’s e.d. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met geke@vanpetegemscenery.com. Indien uw klacht gegrond is zal Van Petegem Scenery passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvatting, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Van Petegem Scenery niet aan haar aanbod worden gehouden.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Van Petegem Scenery vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Van Petegem Scenery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend- en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en klikt op “afrekenen”.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, Paypal en door middel van overschrijving naar bankrekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is. Indien de betaling na het verstrijken van 5 werkdagen nog niet binnen is heeft Van Petegem Scenery het recht om de bestelling te annuleren, Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 De verzendkosten worden berekend per order. Wij hanteren standaard verzendkosten, ongeacht het aantal producten en ongeacht het gewicht. Dit zijn de tarieven: voor een verzending van N Spoor en H0 Spoor artikelen binnen Nederland 1,50 euro. N Spoor artikelen naar landen buiten Nederland 1,95. H0 Spoor artikelen buiten Nederland 2,95. Alle producten worden zorgvuldig verstuurd in een bubbel envelop. De klant kan, indien gewenst, een bestelling verzekerd laten verzenden.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/ of invoerrechten.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 8 : Levering
8.1 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van TNT post.
8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat Van Petegem Scenery de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Binnen Nederland levert Van Petegem Scenery de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Van Petegem Scenery. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.4 Wanneer meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 verzending wordt geleverd. De extra kosten van nalevering worden door Van Petegem Scenery bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 10 : Retour
10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Van Petegem Scenery. Volgens de wet “koop op afstand” heeft de klant een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Van Petegem Scenery, dien het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij Van Petegem Scenery, verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Van Petegem Scenery teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
10.3 Van Petegem Scenery behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Van Petegem Scenery of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Van Petegem Scenery contact opgenomen met de klant.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Van Petegem Scenery of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 13 : Schadevergoeding
13.1 Van Petegem Scenery kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Terug naar de inhoudsopgave

Menu